Pravila Sodelovanja

PRAVILA NAGRADNE IGRE NA FACEBOOK STRANI ODDAJE DOBRO JUTRO

 

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov jutrolj@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER RTV SLOVENIJA »VISLICE«, »SPOMIN« IN »KAJ SE SKRIVA«  V ODDAJI "DOBRO JUTRO"

 

Člen 1

ORGANIZATOR IN KANAL NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger »Vislice«, »Spomin«, in »Kaj se skriva«  (vsako sredo ob pribl. 9:25 in vsak petek 9:20) v oddaji "Dobro jutro" na 1. programu TV Slovenija, je RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Obveščanje o nagradni igri poteka v oddaji Dobro jutro.

Člen 2

NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Namen nagradnih iger »Vislice«, »Spomin«, in »Kaj se skriva« (v nadaljevanju nagradna igra) je spodbujanje gledanosti in interakcija z gledalci oddaje »Dobro jutro«.

Nagradna igra v oddaji »Dobro jutro« bo trajala od 20.3. 2019 do 27. 12. 2019.

Člen 3

NAGRADE

V času trajanja nagradne igre bo podeljenih 52 različnih praktičnih/blagovnih/nagrad, ki se bodo v posameznih oddajah menjale tako po vrsti kot po vrednosti posamezne nagrade glede na organizatorjevo izbiro. V primeru da vrednost posamezne nagrade presega 42,00 EUR, organizator odvede akontacijo dohodnine.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator zmagovalca razglasi vsakokrat po zaključku nagradne igre v oddaji Dobro jutro, v kateri poteka posamezna nagradna igra.

Člen 4

PRAVICE IN POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi gledalci oddaje Dobro jutro, ki so starejši od 18 let in so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsaka taka prijava se šteje za neveljavno.

Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

Člen 5

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN IZBOR NAGRAJENCEV

Organizator pred začetkom vsake/posamezne nagradne igre v oddaji napove nagradno igro in jasno opredeli vrsto in količino podeljene nagrade, za katero se potegujejo udeleženci (prikaz nagrade na ekranih). Organizator pri vsaki napovedi nagradne igre jasno opredeli način in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter način izbora in število nagrajencev.

Oseba sodeluje v nagradni igri tako, da pokliče na telefonsko številko (01/4752020 ali 01/4752021), ki jo organizator objavi v oddaji Dobro jutro pred začetkom in v času trajanja nagradne igre. Osebi se po izboru organizatorja zastavi nagradno vprašanje ali nagradna naloga, ki ga oz. jo gledalcem poda voditelj oddaje pred začetkom posamezne nagradne igre. Organizator bo nagrado podelil prvemu sodelujočemu v nagradni igri, ki bo pravilno izpolnil naloge nagradne igre.

Sodelujoči mora v primeru osvojitve nagrade uporabo nagrade prikazati v slikovnem in zvočnem posnetku, ki ga v dogovorjenem roku, najkasneje pa v roku 15 dni od prevzema nagrade, pošlje organizatorju. Posnetek mora ustrezati zahtevam: dolžina min. 0,30 sek., tehnična ustreznost MP4, vsaj 720P, ležeč format. Organizator si pridržuje pravico do objave tega posnetka v oddaji Dobro jutro ter v drugih programskih vsebinah RTV Slovenija. RTV Slovenija pridobi na posnetku pravice reproduciranja, javnega predvajanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, dajanja na voljo javnosti, javne objave na spletu in družbenih omrežjih ter pravico predelave oz. avdiovizualne priredbe. RTV Slovenija pridobi naštete pravice neizključno, brez krajevnih in časovnih omejitev ter s pravico do nadaljnjega prenosa pravic.

Vsak sodelujoči lahko v posamezni nagradni igri sodeluje le enkrat in prejme največ eno nagrado. Če organizator ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri že sodeloval, njegovega sodelovanja ne bo upošteval in ga bo izločil iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

Ime nagrajenca bo javno objavljeno v oddaji Dobro jutro.

Člen 6

PREVZEM NAGRADE

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 7 dni po prejetju obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati zahtevane podatke na priloženem obrazcu, ki mu ga hkrati z obvestilom pošlje organizator. Na osnovi posredovanih podatkov organizator nagrajencu pošlje nagrado in odvede akontacijo dohodnine.

Pogoj za izročitev nagrade je, da se nagrajenec v določenem roku odzove obvestilu RTV Slovenija o prejemu nagrade in da RTV Slovenija v istem roku posreduje točne in pravilne podatke. Rok za izročitev nagrade je 7 dni od prejema vseh zahtevanih podatkov.

Nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad, če:

- nagrajenca zaradi vzrokov izven RTV Slovenija ni mogoče obvestiti o prejemu nagrade,

- se nagrajenec ne odzove obvestilu RTV Slovenija o prejemu nagrade

- nagrajenec nagrado zavrne ali odkloni

- nagrajenec ne navede in ne posreduje svojih podatkov RTV Slovenija,

- nagrajenec svoje podatke navede nepopolno, neresnično ali nepravilno,

- se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali je kršil te pogoje.

Nagrajenec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah ali druge ali drugačne nagrade od navedene in prikazane v oddaji pred začetkom nagradne igre, v kateri je sodeloval nagrajenec. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve. 

Nagrada ni prenosljiva. Za prevzem nagrade mora nagrajenec svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom (priložitev kopije osebnega dokumenta posredovanim podatkom na obrazcu RTV Slovenija).

Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila izročena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. pošta).

Člen 7

OSEBNI PODATKI

Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih udeleženci posredujejo med nagradno igro, je organizator oziroma RTV Slovenija, UPE Program plus, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec obdeluje njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, emšo, davčna številka, številka tekočega računa) za namen:

 • izvedbe nagradne igre,

 • nakazila akontacije dohodnine.

  Organizator osebnih podatkov ne bo uporabljal za namene trženja, prav tako jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih izvažal izven Republike Slovenije.

  Organizator bo osebne podatke izbrisal najkasneje po dnevu prevzema nagrade oz. po preteku obdobja, v katerem se morajo podatki hraniti po davčnih predpisih.

  Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov, veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

  Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vendar če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov v roku, določenim v 6. členu teh pravil, organizator nagrajencu ne podali nagrade. V tem primeru ostane nagrada ne podeljena in se lahko podeli v kateri od naslednjih oddaj.

  Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka v oddaji Dobro jutro in na RTV Slovenija prenašajo pravico do javne objave svojega imena in priimka. Ime in priimek nagrajenca bosta grafično izpisana na ekranu po zaključku posamezne nagradne igre ob razglasitvi zmagovalca/nagrajenca.

  Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, brisanje ali izbris svojih osebnih podatkov iz baze podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

  ČLEN 8

  MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

  Nagradno igro se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni v oddaji Dobro jutro ali preko njene spletne strani (link).

  ČLEN 9

  DRUGE DOLOČBE

  Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanja storitev telefonskega operaterja,

 • nezmožnosti sodelovanja v nagradni igri zaradi zasedene telefonske linije,

 • nedelovanja storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve,

 • nedelovanja storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile izvedbo nagradne igre,

 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad ali za napake na nagradah.

  Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

  V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

  Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo na nagradni izziv organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

  Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  Člen 10

  KONČNE DOLOČBE

  V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to na primer zahtevajo vzroki tehnične ali programske narave ali vzroki na strani javnosti ipd. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani oddaje Dobro jutro (link).

  Ta pravila začnejo veljati z dnem 13. 3. 2019 in so objavljena na spletni strani oddaje "Dobro jutro" RTV Slovenija.